GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2022

Til beboerne Ringdams Kobbel                                                                 22-04-2022

        

                    Indkaldelse til generalforsamling

for Skovbyens Grundejerforening

 

den 26 April 2022 kl. 18.30

Fælleshuset Kobbelhusene

 Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab  

4. Rettidigt indkomne forslag

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

6. Valg af formand.                                 (på valg lige år)  Thomas Høj Kjeldsen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er)

  a.  Valg af kasserer:                             (på valg ulige år)        

  b.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem          (på valg lige år)  Jacob Nørregård

                  2 bestyrelsesmedlemmer   (på valg ulige år) Keld Grunnet fraflytter  (nyvalg 1 år)

                                                                                     Anne K. Weien (udgår)   (nyvalg 1 år)

    c.  Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter  (på valg hvert år)  Hans Jørgen Hvideland

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     a. valg af revisor                 (på valg lige år) vælges for et år på valg Jens Meisner    

     b. valg af revisorsuppleant (på valg ulige år)      

 9. Eventuelt.

 

     Med venlig hilsen Formanden

                                             

Forslag skal være indsendt (gerne på mail) senest 14 dage før generalforsamlingen (kan ses på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen) Regnskab og budget ligger på hjemmesiden

        

Spisning afholdes umiddelbar efter Generalforsamlingen ca. kl. 19.00

Af hensyn til lokale/forplejning bedes du tilmelde dig senest 18 april til Freddy Chr. Olesen   fco@grundet.dk eller tlf. 77354200