Ny busrute 2022

Nyhed ny busrute i 2022 på Lille Grundet

 

Til oktober 2022 får Vejle Kommune nye elbusser, som skal betjene dels bybusnettet og enkelte lokalruter til bl.a. Jelling og Give. I forbindelse med indførelsen af elbusserne har Vejle Kommune valgt at foretage nogle tilpasninger i bybusnettet.

Godkendte ruter fra oktober 2022:

 • Linje 1 til Bredballe
 • Linje 2 til Skibet
 • Linje 3 Mølholm – Vindinggård – Vinding
 • Linje 4 Grønlandsvej – Bredballe
 • Linje 5 til Grejs
 • Linje 7 til Pedersholms Alle
 • Ny linje 9 til Grundet
 • Linje 10 Vinding Syd
 • Linje 12 til Tirsbæk

Afrapportering af projektet: Grøn vision for Grundet

Grundet lokalråd har i 2019-20 gennemført projektet ”Grøn vision for Grundet”. Projektet blev til på baggrund af Vejle Kommunes, Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati´s konkurrence om ”Den store idé”. Projektet blev udpeget som vinderprojekt og tildelt 500.000 kr. til realiseringen. 

Grøn vision for Grundet er et projekt, der blandt andet har til formål at styrke biodiversiteten i området og bidrage til at standse tabet af biodiversitet generelt. Derfor har det også været vigtigt for lokalrådet at formidle resultaterne af dette projekt, så det kan inspirere til andre lokale initiativer i Vejle Kommune og i landet som helhed. 

Denne afrapportering af projektet er således dels en afrapportering til projektets mæcen, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati og dels en rapport til brug i andre lokalsamfund, der ønsker at øge biodiversiteten eller i det hele taget styrke lokalsamfundet. 

For yderligere informationer om projektet henvises til lokalrådets hjemmeside www.grundetlokalraad.dk

En stor tak til udvalget og udvalgets sekretariat med et håb om, at rapporten kan bruges af andre!

 

Birger Lilja Kristoffersen  

Formand for Grundet Lokalråd

 

Vejle, februar 2021

Grøn vision for Grundet - Afrapportering

ET VEJLENSISK OPRØR MOD GRÆSPLÆNE-ØRKENER

Boligområdet Store og Lille Grundet i Vejle har fået nok af flade, trimmede græsplæner og mangel på vild natur i deres område.


Med rådgivning fra Habitats er de nu i fuld gang med at omdanne knap 7.000 m2 grøn ørken til et frodigt blomsterhav til gavn for mennesker og masser af vilde bier, sommerfugle og andre dyr. Projektet er en del af boligområdets Grønne vision og kan give inspiration til grundejere med ambitioner for biodiversiteten.

Sidste år deltog Grundet Lokalråd, som består af 8 grundejerforeninger på Grundet i Vejle Kommunes konkurrence ”Den store idé”.
Lokalrådet vandt konkurrencen og den halve million kroner, som fulgte med.
I april blev de første skridt så taget i den ”grønne vision”, som efterfølgende har foldet sig ud som et resultat af deltagelsen i konkurrencen: Områdets fællesarealer skal have mere naturindhold, og Habitats er med på opgaven.

Næstformand for Grundet Lokalråd, Henrik Stjernholm, forklarer:
Vi ligger jo naturskønt og har kæmpe grønne områder. Men rigtig meget af det grønne er græsarealer, der bare bliver klippet. Der vokser nærmest intet andet på dem, og så fik vi lyst til at gøre noget ved det. Vi har fået hjælp af landskabsarkitekterne fra Habitats til at forme vores grønne vision og det her er så en slags pilotprojekter, der sætter hele visionen i gang."

Flere store arealer på mellem 200 – 1000 m2 er nu omdannet for at bryde de store, flade græsplæner op.
Græstørv og næringsrig muldjord er gravet af arealer og i stedet er der sået en vildeng frøblanding i den næringsfattige råjord. Set i et biodiversitets-perspektiv er græsplænerne nemlig at sammenligne med ørkener, og her kan kun ganske få planter og dyr trives. Græsplæner giver ganske enkelt en fattigere natur, og derfor er opgøret med dem så vigtigt, hvis man vil give bedre betingelser for biodiversitet.

Overskudsjorden er blevet brugt til at lave små bakker og volde, hvor der også er blevet sået blomster. Når alt står i fuldt flor i juli og august kommer det til at give et sandt blomsterhav på 6.000 m2 med 28 forskellige vilde danske blomsterarter. Det vil give et stort nektar- og pollengrundlag for insekter fx bier og sommerfugle.

Som en del af projektet er flere nøgne jordflader med næringsfattig jord efterladt på området. Det er en form for forsøgsfelter, hvor nøjsomme arter selv kan få lov at indfinde sig med tiden. I alt er 750 m2 lagt ud som bare flader.

PLADS TIL BÅDE NATUR OG MENNESKER
For beboerne vil de nyetablerede blomsterområde give variation for øjet, hvor der før var ensartede græsplæner – og glæden ved at kunne plukke blomster til buketter.

Der er også lagt flere store træstammer og sten ud på området: Det er smukt se på, børn og voksne kan lege på både sten og stammer, og så har det betydning for biodiversiteten. Det døde træ er nemlig det rene guf for insekter, svampe mm. og stenene skaber mikroklimaer, der holder på varmen og tiltrækker sommerfugle.

Især det sidste er vigtigt for beboerne i Grundet, hvor flere har lagt mærke til, at sommerfugle har været en mangelvare i de sidste mange år. Derfor har foreningen da også prioriteret at få skabt en decideret sommerfuglehave med særligt velegnede træer, buske og stauder.

Endelig er der også etableret kvashegn, hvor beboerne kan opsamle kvas fra området. Kvaset får lov til langsomt at formulde, og også her kan insekter og andre smådyr og enkelte større som for eksempel pindsvin trives.

Se eksempler på forvandlingens første skridt på fotos til højre her på siden =>

GØR SOM GRUNDET
Spørger man Henrik Stjernholm om, hvad andre kan lære af projektet, siger han:
Det er et nyt boligområde det her – 30 år gammelt – med omkring 1000 boliger. På den måde er det et typisk parcelhusområde. Jeg ved jo ikke, hvordan det er andre steder, men mit indtryk er, at der endnu ikke så mange parcelhusområder, der arbejder med biodiversitet på den måde, vi nu er gået i gang med her.
Vi ser det som en slags demonstrations projekt, og vi vil faktisk rigtig gerne brede det ud og fortælle om det til andre, der kunne være interesserede.
Noget tyder på, at der er et potentiale. Og projektets ideer har allerede bredt sig til området private haver:
Faktisk er der nogle beboere, som er blevet inspirerede og har lavet noget i deres egne haver udenfor fællesarealerne. Her har de sået masser af blomster i kanterne, og det er godt at se, at det breder sig, fortæller Henrik Stjernholm.

Lokalrådet arbejder da også allerede med ideer til opfølgning – blandt andet overvejer de, at få produceret en folder til haveejerne i området med 5 gode råd, der kan øge biodiversiteten i haven.

 

 

http://www.habitats.dk/news/grundet-et-vejlensisk-oproer-mod-graesplaene-oerkener/

Trafikanalyse

Kommentarer til trafikmodel for Grundet, Vejle Kommune og Rambøll – 4.6.2019 Birger Kristoffersen og Henrik Stjernholm 1.8.2019, rev. 9.8.2019

 

 

Trafikanalyse på Grundet - Vejle Kommune og Rambøll – 4.6.2019 Grundet Lokalråds bemærkninger til trafikanalysen

1.2 Trafikmodellen er kalibreret med år 2017 som basisår efter en gravitationsmodel, der kombinerer forholdet mellem afstand og tid mellem de enkelte zonerelationer. HVAD BETYDER DET?

390 trafiktællinger i perioden 2013-17, der er fremskrevet med 1,5 % om året.

 

2.1.2 For at sikre robusthed i modelberegninger er der indregnet et større antal boliger i området end for forventet på baggrund af eksisterende plangrundlag. HVAD BETYDER DET?

 

2.3 I alle scenarier er der medregnet følgende ændringer.

 • Bussluse på Grundet Ringvej/Kløvermarken
 • Afsætningsplads til Lukas Skolen på Moldevej - HVAD BETYDER DET?
 • Trafiksanering af Grundet Sivevej – HVAD BETYDER DET?
 • Moldevej saneres tilsvarende Finlandsvej

 

Spørgsmål:

 1. Kan det aflæses af modellen, hvor meget trafik der alene kommer fra Grundet Skovby?
 2. Indeholder modellen trafik fra alle de områder der udbygges i en samlet model ? Dvs. alle boliger fra Store og Lille Grundet og Grundet Skovby?
 3. Er de 115 eksisterende boliger ved Store Grundet med i de 600 boliger, der indgår i beregningen, eller er de ud over?
 4. Har Vejle Kommune eller projektudvikler aftale om, at Store Grundet Alle kan bruges til trafik fra Grundet Skovby?
  1. Vil det blive styret i den eller de lokalplaner, der skal laves for Grundet Skovby, at der max. må opføres 600 boliger, dvs. så det fastlægges formål og i bestemmelserne og ikke kun i en redegørelsen ?
  2. Hvordan er trafikken fordelt på skoler og institutioner på Grundet Bygade og ved Nørremarkscentret, til NOVA Skolen og til Lukasskolen. Hvor meget trafik er der regnet med til de offentlige og private skoler og institutioner.
  3. Hvor meget trafik er der regnet med til Nørremarkscentret?
  4. Hvor meget trafik fra Grundet Skovby, der IKKE har ærinde på Grundet ledes gennem Grundet i de forskellige scenarier, dvs. trafik der skal til Vejle Midtby eller andre områder.
  5. Scenarie A: Hvilken trafik kommer forbi busslusen på Grundet Tværvej ud over busser. Der er en stigning på Grundet Tværvej på 300 biler?
  6. Scenarie A: Bliver der også en form for sluse til en evt. institution, så kørsel fra Grundet Skovby ikke har adgang til Grundet Tværvej?
  7. Indgår de evt. kommende boliger som følge af ”Ghettoplanen” i trafikmodellen.
   1. Hvis Grundet Tværvej bliver åben gennemgående trafik, synes analysen ikke at tage højde for den naturlige følgetrafik der vil komme på Sivevejen som følge af skolerne, hallen og indkøb. Hvis f.eks. børn hentes fra skole, daginstitution eller sættes af ved en sportsaktivitet, vil indkøb etc. være ligge i naturlig forlængelse. Det vil øge trafikmængden på Sivevejen og tilknyttede veje.
   2. Området beskrives konsekvent som et boligområde. Men der er både skoler, daginstitutioner og hallen, som skaber meget trafik. Er der taget højde for dette i analyserne.
   3. Flere spørgsmål ??

 

 

 
   

 

 

Vej

Nuværende trafik pr. døgn 2019

Scenarie A Stigning i trafik

 1. Bussluse på Moldevej
 2. Bussluse på Grundet Tværvej

Scenarie B Stigning i trafik

 1. Bussluse på Moldevej
 2. Ingen bussluse på Grundet Tværvej

Scenarie C Stigning i trafik

 1. Ingen bussluser på Moldevej
 2. Ingen bussluse på Grundet Tværvej

Scenarie D Stigning i trafik

1. Store Grundet Alle lukket ud mod Viborgvej

Scenarie E Stigning i trafik

1.      Bussluse på Store Grundet Alle/Grundet Tværvej

Scenarie F Stigning i trafik

1.      Indkørsel forbudt fra nord (mod syd) på Moldevej

Grundet Tværvej (Korntoften)

Ca. 50 boliger

300

300

450

Kan det være rigtigt

1000

2150

300

750

Grundet Tværvej (Kløvertoften)

79 boliger

800

300

450

Kan det være

rigtigt

1000

2150

300

750

Grundet Bygade

nord for Moldevej

1100 / 1450

350

450

1200

1550

500

900

Grundet Bygade syd for Moldevej

til Grundet Sivevej

1200 / 1450

750 / 1050

750/ 1050

600 / 1200

600 / 1200

650 / 1200

750 / 1250

Moldevej til

Viborgvej

1550

1250 / 1450

1350 / 1550

1100 / 2550

1400 / 2900

1050 / 1900

1300 / 2050

Moldevej ved

Østerbo

200 / 900

0

0

1800 / 2100

1600 / 2150

1200 / 1500

1060 /1200

Grundet Sivevej

1600

300

250

-150

-150

-150

50

Grundet Ringvej

øst for Grundet Tværvej

1800

650

650

500

1250

600

550

Grundet Ringvej vest for Grundet

Tværvej

1000

400

400

400

400

400

400

St. Grundet Allé

400

1700

1550

1050

400

1700

1650

Viborgvej nord for

Grundet Ringvej

4000

3750

3500

3100

2050

3750

2400

Viborgvej syd for

Grundet Ringvej

7150

3250

3200

2700

2350

3300

3250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indbydelse til Sankt Hans Aften

23 juni 2019

 

PROGRAM:

 

16.00           Opsætning af grill ved den "gamle" legeplads. Vi disponerer over et par stykker, men kom gerne med en ekstra.

 

16.30           Konkurrencer og selskabslege for børn og voksne. Der vil være præmier til vinderne.

 

17.30           Snobrød og skumfiduser. Engangsgrills vil stå klar til børnene til snobrød og skumfiduser.

 

18.00           Spisning

 

20.30          Bålet tændes

 

 

VI SØRGER FOR:

Grillkul, snobrødsdej, skumfiduser, sange, telt, borde og stole til 30 personer (først til mølle).

 

MEDBRING SELV:

Mad og drikke, pind til snobrød og skumfiduser, ekstra borde og stole og jeres gode humør.

 

Det vil være en stor hjælp for os, hvis nogle vil melde sig til at hjælpe med opsætning samt oprydning af arrangementet. Der vil blive inviteret til middag og hygge hos et af bestyrelsesmedlemmerne efterfølgende for hjælperne.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TILMELDING

Antal voksne:          , Antal børn:           , Husnr,.:                      , Vil gerne hjælpe til:                                 .

 

 

Afleveres til Anne Weien, Ringdams Kobbel 70, Tel.: 30117676

S.U. 17. juni 2019

 

 


 


 

Ændring af kontingent opkrævning fra 2019

Fra 2019 sker der en lille ændring vedr. opkrævning fra grundejerforeningen og antenneforeningen

På nuværende opkræver antenneforeningen grundejerforeningens udgifter på drift og vedligeholdelse

Kabelnettet/forstærker m.m. i vor foreningsområde.

De grundejer der modtager tv/internet betaler et medlemskontingent på kr. 350,- til antenneforeningen

Indeholder medlemskontingent på kr. 150,- og vedligeholdelse kr. 200,-

De grundejer der ikke modtager tv/internet betaler kr. 220,-

Vedligeholdelsesudgiften på kr. 200,- tillægges kontingent fra grundejerforeningen fremover

Til antenneforeningen medlemmer opkræves medlemskontingent på kr. 150,- + programafgifter fra antenneforeningen

Ikke medlemmer af antenneforeningen slipper så for at modtage opkrævning fra antenneforeningen og sparer kr.  20,-

 

Grundet lokalråd

Nyt lokalråd i Grundet-området

 Den 14. august var der konstituerende møde i det nye lokalråd for Grundet-området i det nordlige Vejle. Lokalrådet dækker området nord for Vejle Sygehus og syd for Store Grundet, mellem Grundet Skov og Nørremarken. Rådet består af repræsentanter fra 7 af de 9 grundejerforeninger i området.

 Grundet Lokalråd er dels opstået med baggrund i Vejle Kommunes bestræbelser for at styrke nærdemokratiet gennem oprettelse af lokalråd og dels, helt aktuelt, på baggrund af et stort engagement i området omkring høringsfasen her i foråret for en større lokalplan (Nr. 1207) omhandlende udbygningen af Grundet-området. Mere end 600 beboere i området skrev under på en fælles indsigelse mod lokalplanforslaget. I den forbindelse blev der knyttet en række kontakter mellem grundejerforeningerne i området og der opstod et ønske om at dette samarbejde skulle fortsætte gennem etableringen af et lokalråd.

 ”Jeg ser lokalrådet som et godt redskab til at binde beboerne i området sammen og give bedre muligheder for at deltage aktivt i områdets udvikling. Lokalrådet har indgået en samarbejdsaftale med Vejle Kommune, som gør lokalrådet til en direkte dialogpartner med kommunen, uden at dette tager noget fra grundejerforeningerne. Grundet-området er stadig under udbygning og der er derfor rige muligheder for at lokalrådet kan være med til at præge denne udvikling og igangsætte eller koordinere nye aktiviteter i området”, udtaler den nyvalgte lokalrådsformand Birger Lilja Kristoffersen fra Andelsboligforeningen Lille Grundet.

 

Grundet lokalråd består af:

Birger Lilja Kristoffersen (formand) Andelsboligforeningen Lille Grundet.

Henrik Stjernholm (næstformand) Kløvertoftens Grundejerforening

Freddy Chr. Olesen (kasserer) Skovbyens Grundejerforening

Birgit Pedersen (sekretær) Korntoftens Grundejerforening

Kenneth Korshøj, Grundejerforening for Grantoften, Lærketoften og Fyrretoften i Vejle

Erik W Nielsen. Grundejerforeningen for landsbyerne Store Grundet

Inger Andersen Skovbyens Grundejerforening for storparceller

 

Mere information på www.grundet-lokalraad.dk eller hos formanden@grundet-lokalraad.dk

 

 

Med venlig hilsen

Birger Lilja Kristoffersen

Tlf: 21 97 97 52

 

Sidste nyt fra foreningen 

 


 

Indsigelser mod nyt lokalplanforslag

Kære beboere & naboer på Lille Grundet og Store Grundet Indsigelse til lokalplansforslag nr. 1207

Inden for kort tid skal Vejle Byråd endelig vedtage Lokalplan 1207 og Kommuneplantillæg nr. 14 (igen), og dermed fastlægge mulighederne for udnyttelse af det sidste område mellem Store Grundet og Lille Grundet. 

Ny behandling af lokalplanforslag

Vores første indsigelse(689 underskrifter), har givet resultat med nogle forbedringer, som nu delvis er indarbejdet i det reviderede forslag. Der udestår dog forsat nogle vigtige punkter, som vi syntes er værd at kæmpe yderligere for.

Til information er resultatet af underskriftindsamlingen i alt 415 husstande og 809 underskrifter, hvilket er super flotJ. Ved sidste indsigelse modtog vi 399 husstande og 689 underskrifter.

Har fået opdateret akter, og Vejle Kommune har oplyst at:

Tidsplanen for endelig vedtagelse, som den ser ud pt. er:

TU den: 2.10.2018

ØU den: 22.10.2018

BY den: 31.10.2018