Vedtægter

 

 Foreningens navn og hjemsted.

 

§ 1.  Foreningens navn er Skovbyens Grundejerforening.

 

§ 2   Foreningens hjemsted er Vejle Kommune under Vejle ret, der er foreningens værneting.Foreningen er stiftet i henhold til lokalplan nr. 83 for et boligområde på Ringdams Kobbel ved Grundet Bygade, Nørremarken, Vejle, tinglyst den 27.05.1989, og udstykning og bebyggelses-regulerende deklarationer tinglyst på matrikel nr. 1 a, St. Grundet Hovedgård, Hornstrup.

Foreningens område og medlemskreds.

 § 3. 1.  Foreningens geografiske område fremgår af  §2  og er afgrænset  til delområde B-1 i     henhold  til  lokalplan nr. 83  kortbilag 2

 

§ 3.2. Byrådet kan tillade, at foreningen optager medlemmer fra tilgrænsende områder, eller slutter sig sammen med en eller flere bestående foreninger fra tilgrænsende områder.

 

§ 4. Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, som er  beliggende indenfor foreningens område.

 

§ 5.1. Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægts­ændringer, træffe beslutning om:

 ..at foreningens område skal udvides, således at ejere af ejendomme, der ligger udenfor foreningens område, men grænser til dette, kan optages som medlemmer af foreningen.

 ..at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder.

 ..at grundejerforeningen skal opdeles i to eller flere selvstændige enheder.

 

§ 5.2.    Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtigelse til at være medlem af en grundejerforening, inddrages under foreningens område, skal et således opnået medlem­skab være bindende for de fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorfor der skal ske tinglysning af servitutbestemmelse herom.

 

 § 5.3.    Generalforsamlingens beslutning i henhold til § 5.1 kræver byrådets godkendelse.

 

Foreningens formål og opgaver.

 

§ 6. l.   Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af  og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, herunder pasning og vedligeholdelse af de grønne områder, der er anlagt i forbindelse med udstykningen, ren- og vedligeholdelse, snerydning, glatføregrusning etc. på veje, stier og fællesarealer, og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen. Selv om grundejerforeningen forestår snerydning, påhviler ansvaret for vintervedligeholdelse mv. grundejeren, i henhold til Privatvejslovens til enhver tid gældende bestemmelser herom.

Dvs. grundejernes fælles interesser:

I forhandlinger med Vejle Kommune eller anden offentlig myndighed.

Ved at tage beslutning om, og medvirke til anvendelsen af fællesarealer.

Ved at udtale sig i byplanmæssige spørgsmål, der vedrører lokalområdet.

Ved at sikre vedligeholdelse af veje og fællesarealer og fornøden snerydning

Ved at udtale sig om og bidrage til trafiksikkerheden i lokalområdet.

Ved at afholde fællesarrangementer for grundejerne samt deres børn, i det omfang ,der er interesse herfor.

Ved at etablerer et samarbejde med grundejerforeningen for område B-2 (storparceller)

 

§ 6.2  Udgifter til vedligeholdelse af stamvej  (A) deles ligeligt mellem de to grundejerforeninger, bestyrelserne fastlægger nærmere retningslinier for vedligeholdelse af  stamvejen. Der aftales ligeledes regelsæt for  vedligeholdelse af grønne områder så det sikres at området fremtræder som en helhed. 

 

§ 6.3    Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlings-beslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

 

 § 6.4   Parcellerne er forpligtet til at deltage i udgifterne til drift og vedligeholdelse af den    for det stedlige område etablerede fælles fjernsynsantenneforsyning, der administreres af Grundet Antenneforening, man er ikke pligtig til medlemskab af Grundet Antenneforening. 

 

Medlemmernes forhold til foreningen.

 § 7.1.    Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

 § 7.2.    Det enkelte medlem er pligtig til at betale de til enhver tid af generalforsamlingen       fastsatte bidrag

 § 7.3.    Ved ikke rettidig indbetaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem betale  alle med inddrivelsen forbundne omkostninger.

 § 7.4.    Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidserhverv i foreningen.

 § 8.1.    Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, medlemmet er tilskødet ejendommen.

 

§ 8.2.    Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for ejendomme og bolig-enheder, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse.

 § 9. l.    I forholdet til tredjemand, hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtigelser med andet, end deres andel i foreningens formue. Generalforsamlingen kan dog med 2/3 majoritet, jf. § 23. stk. 1. vedtage personlig hæftelse for gæld til anerkendt pengeinstitut.

 § 9.2.      I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

 § 10.1.  Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

 § 10.2.  Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor forenin­gen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restance overfor foreningen indtil den nye ejer har berettiget restancerne og overtaget forpligtigelserne.

 § 10.3.  Både den tidligere og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt tidligere ejers nye bopæl.

§ 11.1.   Et medlem har på generalforsamlingen én stemme for hvert bidrag der er pålagt medlemmet.

 

Foreningens ledelse og administration.

 

§ 12. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

§ 12.2.  Medlemmer af ejernes husstand, lejere og andre brugere af ejendomme indenfor grund ejerforeningens område har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet.  Det samme gælder for repræsentanter for kommunen.

 § 13.1.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Vejle       Kommune.

 § 13.2.  Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til hvert medlem under den i medlemskartoteket oplyste adresse.       

§ 13.3.  Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalfor­samlingen. Det samme gælder det foreløbige årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår.

 § 13.4.  Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 § 13.5.   Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

 § 13.6.   På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab for Skovbyens Grundejerforening

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.

6. Valg af formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant(er)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

 

§ 13.7.   Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

 § 14.1.   Ekstraordinær generalforsamling, indkaldes på samme måde, og afholdes med 14 dages varsel, når  bestyrelsen    finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

 § 14.2.  Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter dennes modtagelse, idet juli og december måned dog ikke medregnes.

 § 14.3.  Hvis ikke mindst ¾ af medlemmerne, der har ønsket den ekstraordinære general­forsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af general-forsamlingen.

 § 15.1.  Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivls   spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være  medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.

 § 15.2.  Hver bolig har 1 stemme. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre general-forsamlingen eller et medlem ønsker, at afstemningen skal være skriftlig.

§ 15.3.  Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.

 § 15.4.  Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten  bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer  medregnes ikke.

 § 15.5.  Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

 § 15.6.  Senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referat af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

 § 16.1.  Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

 § 17.1.  Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Ved konstitutionen vælges sekretær.

Bestyrelsen udpeger et medlem af Grundejerforeningen der indgår som bestyrelsesmedlem  i Grundet Antenneforening . Medlemmet indtræder med ansvar over for Grundejerforeningens bestyrelse i antenneforeningens bestyrelse ved først kommende generalforsamling og sider valg-perioden ud ( 2. år).

Bestyrelsen udpeger et medlem til Grundet lokalråd for en etårig periode

 § 17.2.  Formand, kasserer og bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formand og et bestyrelsesmedlem vælges på lige år, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer  vælges på ulige år. Der vælges 1-2 suppleanter hver år for et år ad gangen.

§ 17.3.   Genvalg kan finde sted.

 § 17.4.  Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanten er tiltrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

 § 17.5.  Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, dog mod-tager værten til afholdelse af bestyrelsesmøder et passende vederlag, jf. godkendt budget.

 § 18.1.  Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed herunder drift og vedligeholdelse af fælles-arealer og fællesantenneanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

 § 18.2.  Bestyrelsen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt lønnet medhjælp.

 § 18.3.  Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå  drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v. jf. godkendt budget.

 § 18.4.  Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.

§ 18.5.  Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af de   tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 § 18.6.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer giver møde.

 § 18.7.  Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er for-mandens stemme afgørende.

§ 18.8.  Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte et udvalg, der kan bistå af for-eningens medlemmer udenfor bestyrelsen.

§ 18.9  Bestyrelsen kan melde sig ind i foreninger har betydning for foreningens drift.

 § 19. 1. Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

  

Regnskab og revision.

 § 20.1.  Foreningens regnskabsår er fra den 01.01 til 31.12. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og til den 31.12.

§ 20.2.  Generalforsamlingen vælger én revisor og én revisorsuppleant. Revisoren og revisor­ suppleant vælges for 2 år ad gangen, idet genvalg kan finde sted. Revisoren er på valg på lige årstal, medens revisor-suppleant er på valg på ulige årstal.

 § 20.3.  Regnskabet tilstilles revisoren inden udgangen af januar måned, og skal af disse være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, og at et ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

 § 21.1.  Medlemmernes indbetalinger foretages til den bank eller sparekasse, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse og girokonto i foreningens navn. Ved anden placering af foreningens midler skal dette godkendes af generalforsamlingen inden placering foretages.

§ 21.2.   Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1.500,00.

 

Forskellige bestemmelser.

§ 22. 1. Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 § 23.1.  Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

 § 23.2.  Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes der til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de mødtes antal, er for forslaget.

 § 23.3.   Ændringer af foreningens vedtægter kræver byrådets samtykke.

        
Således vedtaget på generalforsamlingen                  den     22.05.2002

Vedtægtsændring                                         den    19.04.2006

Vedtægtsændring                                         den    28.08.2012

Vedtægtsændring                                         den    17.03.2014

Vedtægtsændring                                         den    05.10.2017

 

          Dirigent:      Freddy Chr Olesen                                      

 

Underskrift bestyrelse:

 

         Formand:               Heine Hamborg

 

                                        ____________________________________

                                                                 underskrift

 

        Sekretær:

        Kasserer:                   Freddy Chr Olesen

 

                                        ____________________________________

                                                                 underskrift

 

         Bestyrelsesmedlem: Peter Lind Damkjær                   

 

                                        ____________________________________

                                                                 underskrift

 

         Bestyrelsesmedlem: Thomas Høj Kjeldsen  

 

                                        ____________________________________

                                                                 underskrift

       

          Bestyrelsesmedlem:   Poul Mortensen

 

                                        ____________________________________

                                                

2019 Vedtægter^